# شاعران_پیش_از_مشروطیت

محمــد رسول ال...

     بـَــلـَغَ الْـعـُلـی بـِکـَمـالـِهِ          کـَشـَفَ الـــدّ ُجـی بـِجـَمـالـِهِ  حَـــسُــــنـَتْ جَمیـعُ خـَصـالـِهِ         صـَلـّو عـَلـَیــْــهِ وَ آ لـِــهِ   زاد روز رسول خـدا، محمـد ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 13 بازدید

محمــد رسول ال...

    بـَــلـَغَ الْـعـُلـی بـِکـَمـالـِهِ       کـَشـَفَ الـــدّ ُجـی بـِجـَمـالـِهِ  حَـــسُــــنـَتْ جَمیـعُ خـَصـالـِهِ    صـَلـّو عـَلـَیــْــهِ وَ آ لـِــهِ   مبعث رسول خـدا، محمـد مصطفـی (ص) بر ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 12 بازدید